+420 777 193 130 U Průhonu 13 | 170 00 Praha 7 - Holešovice
CZ | EN

GDPR

Úvod

Snažíme se chránit Vaše osobní údaje a soukromí.

V tomto dokumentu je popsáno, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o Vašich právech ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům. Tyto informace se týkají zpracování společností FHA Czech, s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, IČO: 273 86 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115627 ("FHA Czech") v objektu A7 Office Center, který se nachází na adrese U Průhonu 13, 170 00 Praha 7 – Holešovice ("A7").

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny.

Prosíme, abyste nám nepředávali žádné osobní údaje, pokud nechcete, aby byly používány způsobem popsaným v této Informaci.

Tato Informace se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s:

 • poskytováním informací, které si od nás vyžádáte;
 • využíváním našich služeb;
 • navázáním pracovněprávního vztahu;
 • plněním smluv, které jste s námi uzavřeli, zejména nájemních;
 • používáním našich webových stránek;
 • zasíláním obchodních sdělení.

Zásady zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a vždy je shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
 • Zpracováváme pouze relevantní osobní údaje, které potřebujeme pro konkrétní účel zpracování a pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Dbáme na to, aby osobní údaje byly přesné, a v případě potřeby je aktualizujeme.
 • Klademe velký důraz na zabezpečení osobních údajů a na jejich důvěrnost.

Sběr informací

Všeobecně

Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás, a to v případě Vaší návštěvy A7 prostřednictvím kamerového systému nebo recepce (Front Desk)anebo v případě, že s námi komunikujete, např. prostřednictvím e-mailu, za účelem zasílání nabídek, obchodních sdělení (např. newsletter).

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu je předcházení, odhalování a prokazování protiprávního jednání návštěvníků nebo jednání v rozporu s návštěvním řádem, odhalování vzniku živelných událostí a sledování dostupnosti únikových cest. Vše je nutné z důvodů našich oprávněných zájmů na zajištění ochrany osob, majetku a celkové bezpečnosti objektu. Díky tomu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho výslovného souhlasu.

Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou státní orgány, agentury pro poskytování úvěrů, personální agentury, poskytovatelé informací nebo služeb nebo z veřejně dostupných záznamů apod.

Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace, organizace, zaměstnání, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

Dodavatelé, spolupracující osoby

Zpracováváme především Vaše kontaktní údaje, ale i jiné osobní údaje zpracovávané v souvislosti se správou A7.

Zaměstnanci nájemců a jiné fyzické osoby

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu za účelem vydání individuálních přístupových karet do A7 pro osoby, které do A7 vstupují na základě oprávnění.

Zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 • je to nutné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; nebo
 • poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
 • je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů, ať už Vašich nebo jiné fyzické osoby; nebo
 • považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů a postupujeme v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
 • to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

Vaše osobní údaje využíváme k:

 • plnění povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli;
 • udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;
 • zlepšení naší interní organizace;
 • plnění našich zákonných povinností;
 • monitorování a analýze našeho podnikání;
 • zasílání obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují právní předpisy. Konkrétní lhůty pro archivaci a likvidaci zpracovávaných osobních údajů jsou obsažené v Archivačním a skartačním řádu FHA Czech.

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:

 • základní informace, jako je Vaše jméno, titul nebo postavení a Váš vztah k nám;
 • kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
 • finanční informace, například informace týkající se plateb;
 • informace potřebné pro plnění nájemních smluv, které s námi máte uzavřené;
 • informace týkající se využívání našich internetových stránek; (viz CN)
 • informace, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu;
 • životopis (včetně údajů o vzdělání, praxi, dovednostech a jakýchkoli jiných osobních údajů, které v životopise uvedete) a průběh přijímacího řízení;
 • informace požadované pracovně-právními a daňovými předpisy (např. údaj o zdravotní pojišťovně, pracovní způsobilosti, informace o rodinném stavu a dětech atd.) a další informace související s výkonem práce pro FHA Czech); a
 • jakékoli další informace, které nám sami poskytnete.

Předávání a sdílení

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:

 • jste nám k tomu dali souhlas;
 • máme právní nebo odbornou povinnost tak učinit (například za účelem splnění požadavků proti praní špinavých peněz);
 • je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně zákonných práv;
 • z důvodu organizačních změn uvnitř naší společnosti nebo přenesení veškeré nebo části našeho podnikání;
 • předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich webových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené jako se zpracovateli osobních údajů. Jde především o:

 • naše profesionální poradce a auditory;
 • dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby;
 • poskytovatele IT služeb.

Z důvodů uvedených v této informaci, a pouze v souladu s naší povinností mlčenlivosti, mohou být Vaše osobní informace předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují.

Marketingová sdělení

Pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete, můžeme Vám zasílat naše obchodní sdělení. Pokud se zasíláním obchodních sdělení nesouhlasíte, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnosti „odhlásit se z odběru“ přímo v e-mailu obsahujícím obchodní sdělení, nebo ZDE .

Bezpečnost

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených v rámci online služeb; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies. Více informací naleznete zde.

Vaše práva

Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:

 • Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
 • Právo na opravu nebo doplnění Vám umožňuje požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

   Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné:

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu EU, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
  • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

   Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu EU. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.
 • Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že
  • zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
  • zpracování se provádí automatizovaně.

   Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené poštovní nebo emailové adrese. Vaši žádost můžeme odmítnout a případně za její vyřízení účtovat poplatek, pouze pokud nám to dovolují příslušné právní předpisy.

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás prosím o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

Kontakty a další informace

Kontakt:

Poslední aktualizace: srpen 2018.